ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11, 11-730 Mikołajki, +48798212412

Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY LA ROSE Residence
§1 PRZEDMIOTY REGULAMINU
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie rezydencji i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zapłatę całej należności za pobyt w rezydencji, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie rezydencji LA ROSE Residence.

Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji LA ROSE Residence oraz na stronie: regulamin

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa w rezydencji LA ROSE Residence trwa od godziny 15:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od typu pokoju bądź oferty wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert i pokoi LA ROSE Residence znajduje się na stronie www.laroseresidence.pl lub https://www.booking.com/hotel/pl/la-rose-residence.pl.html
 4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 15:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 10:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do rezydencji w recepcji. Rezydencja nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby hotelowej.
 5. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu hotelowego LA ROSE Residence.
 6. Rezydencja zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezydencja zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich.
 2. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.
 3. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, rezydencja może odmówić zameldowania.
 4. Osoby niezameldowane w rezydencji mogą gościnnie przebywać w pokoju Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 5. Rezydencja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu rezydencji lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników rezydencji lub innych osobach przebywających w hotelu.
 6. Rezydencja może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz rezydencji LA ROSE Residence.
 7. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w rezydencji LA ROSE Residence została dokonana.
 8. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w rezydencji to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:
 • przed przyjazdem do rezydencji: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy LA ROSE Residence (informacja do hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu oraz numer rezerwacji)
 • po przyjeździe do rezydencji w recepcji.
 1. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu rezydencji LA ROSE Residence oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 2. Rezydencja zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.
 3. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.
 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do rezydencji, rezydencja LA ROSE Residence obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji rezydencja LA ROSE Residence obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, rezydencja LA ROSE Residence nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.
 6. Rezydencja zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o 50% podczas zameldowania (przy płatności gotówką) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.
 7. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.
 8. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika rezydencji.
 9. W celu otrzymania faktury Gość powinien poinformować recepcję o tym fakcie najpóźniej podczas wymeldowania. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko Gościa.

§4 USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

 1. Rezydencja LA ROSE Residence świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi rezydencji niezwłoczną reakcję.
 2. rezydencja LA ROSE Residence ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • usługi zgodnie z kategorią i standardem hotelu,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w rezydencji
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, rezydencja w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe rezydencja dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.
 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, rezydencja LA ROSE Residence świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowanie bagażu Gościa (rezydencja może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 • zamawianie taksówki,
 • dostęp do Internetu na terenie rezydencji,
 1. Goście mogą korzystać bez dodatkowej opłaty z niestrzeżonego parkingu w miarę dostępności miejsc.
 2. Rezydencja nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Gość rezydencji LA ROSE Residence ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych rezydencji, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 2. Rezydencja LA ROSE Residence zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, rezydencja ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach rezydencji grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Rezydencja LA ROSE Residence zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości rezydencji.
 7. Rezydencji przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do rezydencji w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 8. W przypadku, gdy Gość złożył fałszywe oświadczenie przy meldowaniu się w rezydencji na temat swojego stanu zdrowia lub obowiązku przebywania na kwarantannie, rezydencja LA ROSE Residence jest uprawniona do skrócenia pobytu takiego Gościa. Ponadto, rezydencja będzie miała prawo obciążyć Gościa kosztami dezynfekcji i wyłączenia pokoju z użytkowania na okres 3 dób hotelowych – kwarantanna pokoju. W przypadku konieczności ww. wymeldowania Gościa, rezydencja LA ROSE Residence będzie uprawniona do zatrzymania wpłaconych środków za przedpłacone usługi. §6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ REZYDENCJI LA ROSE Residence
 9. Rezydencja LA ROSE Residence ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 10. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Rezydencja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 12. Rezydencja nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu rezydencji czy poza terenem rezydencji.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju rezydencji przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, rezydencja przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność rezydencji.
 3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.
 4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do rezydencji przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług rezydencji przez Gościa.
 5. Rezydencja nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

§8 REKLAMACJE
1.Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 1. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja rezydencji.
 2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Rezydencja LA ROSE Residence nie akceptuje obecność zwierząt.
 2. W rezydencji i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych używania papierosów elektronicznych oraz podgrzewaczy tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia rezydencja ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
 3. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, rezydencja nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.
 4. W pokojach rezydencji LA ROSE Residence nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie rezydencji akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. W rezydencji obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie rezydencji, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości hotelu.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach rezydencji oraz częściach wspólnych rezydencji ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 9. Na terenie rezydencji obowiązuje niniejszy Regulamin oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branży hotelowej oraz gastronomii w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce („Wytyczne”), do czasu ich odwołania. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Wytycznymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają Wytyczne.
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wydanym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w miejscach ogólnodostępnych rezydencji realizuje się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Osobom uporczywie uchylającym się od powyższego obowiązku rezydencja może odmówić świadczenia usług.
 11. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności LA ROSE Residence, której treść dostępna jest w recepcji hotelu.
 12. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 11, 11-730 Mikołajki